Chúa nhật 31 thường niên - tv17

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Em ] Chúa là dũng lực [ G ] con, [ C ] con yêu mến [ Em ] Chúa [ E7 ] ___. Lạy [ Am ] Chúa là dũng lực [ C ] con, [ B7 ] con yêu mến [ Em ] Ngài.

1. Lạy [ C ] Chúa là dũng lực [ B ] con, là sức mạnh [ Em ] con, [ D7 ] con yêu mến [ G ] Ngài. Vì [ Em ] Chúa là Đá Tảng [ G ] con, thành lũy chở [ Am ] che, là Đấng cứu [ B ] tinh. [ Am ] Như núi đá kiên [ B ] cường, như [ F#7 ] nguồn sức thiêng vững [ B ] mạnh. [ E7 ] Chúa là Thiên [ Am ] Chúa của [ B7 ] con mến yêu muôn [ Em ] đời.

2. Lạy [ C ] Chúa là Chúa của [ B ] con, là sơn động [ Em ] thiêng [ D7 ] cho con nương [ G ] mình. Và [ Em ] Chúa là Đấng giải [ G ] thoát, hộ sức đời [ Am ] con, là khiên thuẫn [ B ] con. [ Am ] Con hát xướng khen [ B ] ngợi khấn [ F#7 ] xin Chúa thương nhậm [ B ] lời. [ E7 ] Cứu độ chở [ Am ] che khỏi [ B7 ] tay lưới vây quân [ Em ] thù.

3. Vạn [ C ] tuế Thiên Chúa của [ B ] con, là Đá Tảng [ Em ] con, [ D7 ] con xin chúc [ G ] tụng. Ngợi [ Em ] khen lòng Chúa từ [ G ] bi, hằng cứu độ [ Am ] con khỏi tay đối [ B ] phương. [ Am ] Ban chiến thắng oai [ B ] hùng xuống [ F#7 ] cho Đức Vua Con [ B ] Ngài. [ E7 ] Đấng Ngài ưu [ Am ] ái và [ B7 ] đã tấn phong xức [ Em ] dầu.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.